+90 212 213 93 93 [email protected]

About us

Since its institution in 1997, ECOVIS KAPITAL works to keep to its commitment towards providing services at the highest level of quality to its clients who operate in a variety of manufacturing, trade and service fields. Such services include tax compliance, accounting, consultancy, payroll, reporting and corporate secretarial services.

Ecovis Kapital Network is a distinguished firm built by a professional team of 39 employees, 9 of them are Certified Public Accountants(CPA) in accordance with the law no. 3568 "Mali Müsavir" and one CPA from the United States of America. Also, all of ECOVIS KAPITAL’s partners hold the CPA certificate in accordance with the law no. 3568 "Mali Müsavir".

Ecovis Kapital Network works closely with a number of third party professional service providers of a variety of other services to ensure a full range of professional services needed by you, are met in the most effective manner. Ecovis Kapital Network keeps your satisfaction above all other considerations and is committed to providing you with a world-class service in quality for standard fees in cost. Thanks to such client-oriented service tenet and competent team of professionals, Ecovis Kapital Network takes its place among the most respectful and prominent entities in its field in the Country. 

VISION
* Adding value to our clients by supporting "sustainable growth".
* Ensuring the continuous development of our "people".
* Strengthening our "capabilities"
* Expanding our "quality"
* Offering "fair prices"
* Serving SMEs with "international needs"

* Developing and retaining "best people"
* Building a reputation for competing with the Big Four in Turkey and the neighbourhood.
* Putting the Client "first"
* Focusing on active "business development" 
 

MISSION
 
* Expanding service lines.
* Expanding geography.
- National or local mergers or take overs.
- International new business set-up, cooperation with member firms.
* Building reputation throughout the firm.
* Moving upmarket with Clients: “Our clients are more profitable and better
companies because we are their advisors.”
* Using up to date software.
* Developing an accounting Outsourcing software.
* Focus and action on training our people.
 
VALUES
 
* Integrity
* Accuracy
* Innovative
* Timeliness
* Excellence
* Multilingual
 
 

 

 

KAPITAL NETWORK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Kapital Network [1] (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve bizim buna dair yasal sorumluluklarımızı son derece ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimizle ilişkisi olan tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına büyük önem atfediyoruz.

[1] Kapital Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş., Kapital Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Kapital Network İş Çözümleri İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Kapital Network olarak tarafınıza ait kişisel verileri, 7 Nisan 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, ilgili yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ilke kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri işbu aydınlatma metni ile bilgilendirmek isteriz.

İlgili aydınlatma metninin amacı, özellikle de Şirketimizin ticari hayatı esnasında bir ilişki kurduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere gerçek kişilerin temel haklarını ve özgürlüklerini korumak amacıyla, ilgili Kişi 'nin gerek KVKK gerek yürürlükte bulunan ilgili ikincil mevzuatlar çerçevesinde sahip olduğu hakları, açıklamaktır.

 TANIMLAR

İşbu “Aydınlatma Metni” nde kullanılan tanımlar ve terimler için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve bu kapsamda çıkartılan ilgili ikincil mevzuatlarda tanımlanan anlamlar haiz olacaktır. Bu bağlamda:

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 •  
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

İLGİLİ KİŞİLER

Şirket şu kişilerden kişisel veri toplayabilir veya işleyebilir:

 • Müşterilerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, iş kontaklarımız ve potansiyel müşterilerimiz (ve / veya onlarla ilişkili gerçek kişiler) ve diğer iş ortaklarımız;
 • Müşterilerimize sağladığımız profesyonel hizmetler çerçevesinde kişisel verilerini edindiğimiz Gerçek Kişiler (örneğin müşterilerimizin çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri, müşterilerimizin kamu kuruluşlarındaki irtibat kişileri ve İlgili Kişi'nin diğer referansları);
 • Çalışanlarımız, eski çalışanlarımız, çalışanlarımızın aile fertleri ve iş başvurusu yapanlar;
 • Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edenler.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirkete ait internet sitesinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim, göndermiş olduğunuz e-posta ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), Şirkete ait iletişim numaraları/e-posta adresleri aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “İlgili kişinin açık rızası”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Ayrıca; kişisel verileri, bizlere sağladığınız için, üçüncü kişiler o verileri bize sağladığı için toplayabilir veya edinebiliriz (örneğin müşterilerimiz bize çalışanları, müşterileri veya kişisel verisini topladıkları diğer İlgili Kişilerle ilgili, İlgili Kişi'nin diğer referanslarıyla ilgili bilgi verebilir, kamu kurumları veya sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek için destek aldığımız üçüncü taraf servis sağlayıcılar vs. bu verileri sağlayabilir); veya bizim Wi-Fi ağımıza bağlandığınız için, internet sitemiz ya da sosyal medya hesaplarımız kanalından, ya da kamuya açık olduğu için toplayabilir veya edinebiliriz.

Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak belirtilen diğer amaçlar ve sebepler nedeniyle, sizlerden talep ettiğimiz veya doğrudan sizlerin bizler ile paylaşmayı tercih ettiğinizi kişisel verilerinizi, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ve kaynaklar ile toplayabilir ve yine yasal olan süreler ile saklayabiliriz:

 • Şirketimizin tüm hizmet birimleri ile sizler arasındaki görüşmeler;
 • Şirketimize sözlü, yazılı veya elektronik olarak yapılan başvurular;
 • Yakın ilişkimiz bulunan bağlı ortaklık, iştirakler ve üçüncü kişi ve kuruluşlar;
 • Toplantılar ve kongreler;
 • Kamu kurumları;
 • Şirket faaliyetlerimizi yürütmek için yararlandığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları;
 • İnternet üzerinden yapılmış olan başvurular, SMS kanalları, sosyal medya;
 • Destek hizmeti alınan sair şirketler;
 • Her türlü mevzuat veya sözleşme kapsamında işlem yaptığımız gerçek ve / veya tüzel kişiler;
 • PTT, SGK ve özel sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketleri ile paylaşılan kayıtlar;
 • Kamuya açık bilgiler.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili departman tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe, defter tutma, due diligence, bordroların hazırlanması, transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması, eğitim ve sair danışmanlık hizmetlerinin ifası,
 • Şirketin ticari ve iş politikalarının belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve faaliyetleri, satın alma operasyonları, bilgilendirme çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi,
 • Şirket insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve uygulanması,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
 • Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
 • İş birimlerimiz tarafından hizmet çıktılarının hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
 • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Yasalar tarafından öngörülen zorunluluklar dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin yapılması,
 • Bilgi güvenliği ve iletişim teknolojileri süreçlerinin organize edilmesi, denetimi, icrası ve bu husustaki altyapı faaliyetlerinin ifası,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEĞİ

 

Toplanan kişisel verileriniz, kanunda belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
 • Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
 •  Departmanlarımız tarafından üstlenilen edimlerin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
 • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Herhangi kanun hükmüne, mevzuata veya üyesi olduğumuz meslek kuruluşuna riayet edilebilmesi, (Diğer bütün profesyonel hizmet sağlayıcıları gibi, biz de kanunlara, yönetmeliklere ve mesleki yükümlülüklere tabiyiz. Hizmetlerimizin bu yükümlülüklere uygun biçimde sağlandığını göstermek için belirli kayıtlar tutmak zorundayız ve söz konusu kayıtlar kişisel veriler içerebilir.)
 • Adli, idari ve yasal merciler ile icra dairelerinin emirlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket için denetim hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Geniş bir yelpazede sunduğumuz profesyonel hizmetlerin sağlanması (hizmetlerimizle ilgili bilgi için şu linke tıklayınız: https://www.kapitalnetwork.com/ ).
 • Bu hizmetleri bizzat İlgili Kişi, İlgili Kişi'nin işvereni veya İlgili Kişi'nin sözleşme yaptığı bir taraf olan (potansiyel) müşterilerimize sunmak adına kişisel verileri işlemekteyiz.

        Bunlara ilaveten;

 • Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yönetimi, idaresi ve gelişimi;
 • Müşterilerimizle ilişkimizi yönetmeyi, idari, muhasebe ve kurumsal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, potansiyel müşterilere, çalışanlarımızın kimlik bilgilerini içeren hizmet teklifleri gönderilmesi, BT sistemlerimizi sürdürmeyi ve kullanmayı, iş ve hizmetlerimizi geliştirmeyi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı, sistemlerimizi ve uygulamalarımızı yönetmeyi ve de aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde işimizi yürütmek için;
 • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle ve bu tedarikçi ve altyükleniciler ile ilişkili gerçek kişilerle ilgili kişisel verileri, aradaki ilişkiyi yönetmek, sözleşmeyi yönetmek, tedarikçilerimizden hizmet almak ve gerektiğinde müşterilerimize profesyonel hizmetler sunmak için işlemek;
 • Kişisel verilerin güncel olmasını sağlamak;
 • Kendi bilgimizi ve müşterimizin bilgilerini korumak ve iç kalite ve risk analizi kapsamında güvenlik, kalite ve risk yönetimi sağlamak:
 • Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini değerlendirmek;
 • Kutlama ve tebrik amacıyla iletişim kurmak;
 • Şirketin iş stratejilerini belirlemek ve hayata geçirmek amacıyla süreçleri ve işlemleri, mali operasyonları, iletişimi, pazar araştırmalarını ve satın alma işlemlerini (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçeleme, sözleşmeler) yürütmek;
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan doğan bilgi verme yükümlülüğümüzü yerine getirmek;
 • Yasal işlemlerin yerine getirmek;
 • Güvenlik ve ziyaretçi kartı temini amacıyla ziyaretçilerin kimlik kontrolünü gerçekleştirmek;
 • İlgili kişiler ile iletişim kurmak;
 • İlgili kişilerin verilerinin güncel olarak tutulmasını sağlamak;
 • İşe alım amacıyla veri toplamak; (ki bu, İnsan Kaynakları Departmanı'na e-posta veya farklı sosyal medya kanallarından iletilen özgeçmişleri de içerir)
 • İşe alım sürecini tamamlamak;
 • Olası adayları değerlendirmek;
 • İnsan Kaynakları politikalarına uygun olarak insan kaynakları faaliyetlerini gerçekleştirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek;
 • İş sözleşmelerinden ve / veya mevzuattan kaynaklanan (şirket çalışanlarına yönelik) yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili satış ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirmek, planlamak ve yürütmek;
 • Sürdürülebilirlik çabalarımızı hayata geçirmek;
 • Şirketimizdeki hizmet yelpazesini çeşitlendirmek;
 • Müşteri ilişkilerin yönetiminin iyileştirilmesi;
 • Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerini planlamak ve yürütmek.
 • Hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz bilgileri sunmak ve etkinliklerimize davetiye göndermek.

amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hukuk büroları, araştırma şirketleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin şirketler, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları, şirket hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz/bayilerimiz, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar, bankalar ile ve bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere paylaşılabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

Şirketimizin Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, kişisel verileriniz yürürlükteki kanuni hükümler çerçevesinde, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar temelinde, üçüncü taraflara aktarılabilir.

KVKK'nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen koşullarda, açık rıza almaksızın veri aktarımı yapmak mümkündür. Kapital Network, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olması koşuluyla, yönetmeliklerde belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak, kanunda veya ilgili mevzuatta veya varsa Veri Sorumlusu ile imzalanan sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece, gerektiği hallerde ise ilgili kişinin rızasına da başvurarak Türkiye'deki üçüncü kişilere ve Grup şirketlerine kişisel verileri aktarabilir.

Ayrıca, – açık rıza teminin gerektiği hallerde ise rızanıza başvurarak – veri işleme ekipmanının donanım ve yazılımının gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük ve dayanıklılığını sağlamak için ya da şirketimizin fiziksel güvenliği korumak için güvenlik kamerası kayıtlarını aktararak, şirketlerle, üreticilerle, ayrıca telekom hizmetleri, posta / nakliye hizmetleri, bakım ve kullanıcı destek hizmetleri, veri taşıyıcı, BT sistemi bakım şirketleri gibi ara servis sağlayıcılarla, ve de idari amaçlar için gerekli olduğunda ya da müşterilerimize profesyonel hizmetler sağlamak için diğer firmalarla (örneğin farklı ülkelerdeki ECOVIS üyesi şirketleri içeren hizmetleri sağlarken – ECOVIS International, Kapital Network’un bağlı bulunduğu uluslararası muhasebe ve denetim ağıdır), veya bina yönetimi, hukuki hizmetler ve hukuki destek alanlarında ziyaretçi / çalışan giriş-çıkış kontrolleri esnasında kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımını ise Kanun’un öngördüğü çerçevede, yeterli koruma bulunan ülkelere veya yurt dışındaki veri sorumlusu tarafından tarafımıza yazılı olarak verilen ve yeterli korumanın bulunduğunu bildiren taahhütnameye istinaden gerçekleştirilmektedir. Yeterli korumanın bulunmadığı hallerde aktarımın yapıldığı ülkelerde Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı sağlamayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un bu konudaki iznin alınması kaydıyla – gerçekleştirilebilecektir. Bilgilerinizi aktardığımızda, ilgili alıcılarla KVKK standartlarındaki hükümlere dayanan veri aktarımı sözleşmeleri imzalayarak, kişisel bilgilerinizin bu ülkelerdeki alıcılara aktarımında yeterli korumayı sağlıyoruz.

 

6698 SAYILI KANUN GEREĞİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6698 sayılı Kanun 13. madde uyarınca, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili taleplerinizi aşağıdaki şekilde Şirkete;

 1. Şirket’in “Büyükdere Cad. Cemal Sahir Sokak No:10 Kat:1 Şişli - İstanbul” adresine bizzat elden yazılı olarak veya noter aracılığıyla,

veya

 1. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle [email protected] e-mail adresine göndererek

iletebilirsiniz.

Başvurunuzun Türkçe olması ve içeriğinde;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

bulunması zorunludur.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

İŞLENEN VERİNİN MUHAFAZASI

Kişisel verilerinizi aşağıdaki dönemlerden en uzun olanı boyunca sistemlerimizde tutacağız:

 • Toplandığı amaç için gerekli olduğu süre;

 

 • Yasaların gerektirdiği herhangi bir gereklilik veya saklama süresi;

veya

 • Hizmetlerimizden kaynaklı dava veya soruşturmaların açılabileceği yükümlülük süresinin bitimi.

İlgili saklama süreleri dolduğunda, kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

BUSINESS PARTNERS

FOLLOW US

Follow us on social media

NEWSLETTER

Register to our newsletter

Contact

Gülbahar mah. Cemal Sahir Sokak Urfalı İs Hanı No:10 Kat:1 Sisli - İstanbul Telephone:+90 212 213 93 93
Fax:+90 212 213 93 94